O projekcie

Realizacja projektu była ważnym elementem uzupełniającym proces edukacji oraz przyczyniła się do doskonalenia systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Staż zagraniczny miał większą wartość niż podobne szkolenie w kraju, pozwolił bowiem uczniom na poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, czego efektem będzie lepsze przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy i świadome kierowanie swoją karierą zawodową. Podczas stażu zagranicznego uczniowie poszerzyli wiedzę merytoryczną w swoim zawodzie, zdobyli umiejętności z dziedziny organizacji i techniki pracy. Wzbogacili się o nowe doświadczenia zawodowe oraz zapoznali się z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach UE. Praktyka umożliwiła uczestnikom porównanie swoich umiejętności z wymaganiami hiszpańskich i niemieckich pracodawców. Zadania i działania realizowane przez uczniów podczas stażu ukształtowały ich osobowość, kompetencje, przedsiębiorczość i tolerancję wobec innych kultur poprzez pracę w zespole międzynarodowym. Praktyka wpłynęła również na osobisty rozwój uczniów poprzez podniesienie poczucia własnej wartości oraz zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy. Staż zagraniczny umożliwił uczniom doskonalenie języka angielskiego i niemieckiego oraz pozwolił na poznanie kultury i zwyczajów krajów goszczących. Celem projektu była konieczność kształtowania umiejętności praktycznych w zakresie elektroniki, informatyki, mechatroniki i logistyki w oparciu o najnowsze technologie oraz kreowanie "aktywnego obywatelstwa" uczestników.

Praktyka obejmowała staż- w Hiszpanii. w których uczestniczyło 20 uczniów i 2 opiekunów odbyły się w terminie od 13.05.2013 r. do 07.06.2013 r.

Celem projektu było umożliwienie uczestnikom poznania organizacji i kultury pracy w innych krajach europejskich, poznanie ekonomicznych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle. Głównym celem było należyte przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i świadome kierowanie swoją karierą zawodową. Poprzez odbytą praktykę uczestnicy uzyskają umiejętności zawodowe, które w przyszłości staną się cenne na polskim rynku pracy. Jednocześnie stworzą dla młodzieży szersze horyzonty myślowe; mogą okazać się bardzo pomocne w wyborze przyszłej drogi zawodowej, w tym również wskazywać na możliwości założenia własnej firmy, czy ubiegania się o pracę na terenie całej Europy. Zamierzenia te zostały osiągnięte poprzez realizację następujących celów szczegółowych: poznanie nowych technologii, wymianę myśli technicznej, podniesienie umiejętności efektywnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym w sytuacjach związanych z życiem codziennym i kontaktami zawodowymi, przygotowanie uczestników do wejścia na europejski rynek pracy, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, poznanie innej kultury, zachowań ludzkich, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Zakres prac związanych z kształceniem zawodowym obejmował następujące cele: zapoznanie uczniów z organizacją zakładu pracy, przeszkolenie z zakresu BHP, poznanie ekonomicznych zasad funkcjonowania zakładu, obsługę urządzeń elektronicznych, montaż elektroniczny i mechaniczny układów i urządzeń, zapoznanie się z dokumentacją techniczno – ruchową wyrobów, lokalizowanie i usuwanie drobnych usterek, poznanie nowoczesnych technik wytwarzania, obsługę obrabiarek CNC, obsługę komputerowej symulacji działania projektowanych układów, posługiwanie się przyrządami pomiarowymi, organizację własnego stanowiska pracy w zakresie przetwarzania informacji, dobranie konfiguracji, testowanie i diagnozowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, zbieranie danych dla systemów przetwarzania informacji, posługiwanie się programami użytkowymi, obsługa lokalnych sieci komputerowych, projektowanie prostych baz danych, korzystanie z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej, posługiwanie się aktami prawnymi z zakresu prawa przewozowego w realizacji zadań logistycznych, zarządzanie gospodarką zapasami i gospodarką magazynową, zorganizowanie i realizowanie usług recyklingowych, sporządzanie ofert cenowych na usługi logistyczne, posługiwanie się terminologią zawodową w języku obcym.

Strona główna / O projekcie / Galeria / Relacje / Kontakt
Copyright © Konrad Skura. All rights reserved.